Mесна заједница "Царина"

+menu-

О Д Л У К А О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

Објављено 7. марта 2020. 00:12 од стране корисника Milica Коментар
  1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

                Овом Одлуком се уређује правни статус месне заједнице, образовање, односно укидање или променa подручја месне заједнице, број чланова савета месне заједнице,права и дужности месне заједнице, надлежност и начин одлучивања савета месне заједнице, поступак избора чланова савета месне заједнице, финансирање месне заједнице, сарадња месних заједница, као и друга питања од значаја за рад и функционисање месних заједница на територији града Ужица.

Сеоске и градске месне заједнице

Члан 2.

Овом одлуком образују се сеоске и градске месне заједнице као облици месне самоуправе и одређују се њихова подручја и послови.

Циљ образовања месних заједница

Члан 3.

Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба и интереса локалногстановништва у селима и градским насељима.

Месна заједница може се основати и за два или више села, а на територији градског подручја за део Града.

Статут месне заједнице

Члан 4.

                Месна заједница има свој статут.

Статутом Месне заједнице уређује се: број чланова савета месне заједнице; поступак за избор председника и заменика председника савета месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и повремених радних тела савета месне заједнице; дан месне заједнице, као и друга питања од значаја за њен рад.

                Статут месне заједнице доноси савет месне заједнице већином од укупног броја чланова савета.

Правни статус

Члан 5.

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом Града и овом одлуком.

Рачун месне заједнице, као индиректног корисника буџета, укључен је у консолидован рачун трезора града Ужица и води се код Управе за трезор.

Представљање и заступање месне заједнице

Члан 6.

Председник савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу и наредбодавац је за извршење финансијског плана.

Печат месне заједнице

Члан 7.

Месна заједнице има печат.

Печат је округлог облика са исписаним текстом: Република Србија – Град Ужице – назив месне заједнице.

Текст печата исписан је на српском језику, ћириличким писмом.       

Имовина месних заједница

Члан 8.

Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: покретне ствари, новчана средства, као и права и обавезе.

У складу са одлуком Града, месна заједница има право коришћења на непокретностима које су у јавној својини града Ужица.

Савет месне заједнице је дужан да имовином из става 1. и 2. овог члана управља, користи и располаже у складу са законом, одлукама Града, овом одлуком и статутом месне заједнице.

Месне заједнице на територији града Ужица

Члан 9.

На територији града Ужица образују се следеће месне заједнице:

  1. МeснaзajeдницaЦентар

Пoдручje мeснe зajeдницe Центар oбухвaтa:  источну  границу ове месне  заједнице  чине западне  границе месних  заједница  Царина  и Липа, затим од  раскрсница улица  Хероја  Луна и Златиборске, продужава  Златиборском улицом обухватајући целу ову улицу, обухватајући  Улицу Бошка Бухе и Мало и Велико  Забучје, Улицом Косте  Абрашевића до Улице хероја Луна, пресеца Улицу хероја Луна и наставља  Улицом  Међај обухватајући  целу ову улицу долази до моста Момчила Ракића на Ђетињи  у Међају. Граница иде  даље према  северу Улицом Страхињића  Бана и  Улицом Марије  Маге  Магазиновић, обухватајући  њихове  десне  стране, долази   на  раскрсницу  улица  Марије  Маге Магазиновић, Видоводанска  и  Београдске, продужава  Улицом Видоводанска уз  Уремовачки  поток, обухватајући  целу ову улицу, до  границе  грађевинског   реона на  северу и овом  границом долази  до  крајње  северне  тачке  Улице  Николе Тесле (границом Месне  заједнице Царина), где   затвара  круг.

2. Мeснa зajeдницa Царина

                Пoдручje мeснe зajeдницe Царина oбухвaтa: граница  ове  месне  заједнице  полази  од крајње  северне  тачке  Улице  Николе Тесле и иде  том улицом до раскрснице  са Улицом Војвођанском, наставља Војвођанском до Курсулине улице, продужава Курсулином улицом до раскрснице  са Сланушком обухватајући  целе  ове улице. Од  раскрснице  улица Сланушке и Курсулине  иде  границом  Месне  заједнице  Липа  до  Ракијске  пијаце  коју пресеца и наставља  Улицом Добриле Петронијевић, обухватајући  целу ову улицу и  границом  грађевинског  реона  до крајње  северне  тачке Улице  Николе  Тесле, где  затвара  круг.

3. Мeснa зajeдницa Липа

                Пoдручje мeснe зajeдницe Липа oбухвaтa: граница  ове  месне  заједнице  полази  од  раскрснице  улица  Хероја  Луна и Златиборске, иде  до чесме Добросава Ружића, обухватајући  и Велики парк, пресеца  Ђетињу  код чесме Добросава Ружића, наставља  Улицом Ристе Тешића, обухватајући ову улицу, затим  делом Улице  Димитрија Туцовића до споменика на  Доварју, одакле наставља  делом Улице  Карађорђева, од раскрснице  са  Улицом Добросава  Ружића, обухватајући целу  ову улицу и истом силази до Ракијске пијаце, коју  пресеца, па наставља Улицом војводе Демира и Сланушком  до Улице  Трг  Светог  Саве, обухватајући  њихове унутрашње  стране, затим Улицом Трг Светог Саве до Улице  Димитрија Туцовића, пресеца Улицу  Димитрија Туцовића  и наставља  Обилићевом  улицом, обухватајући  унутрашње  стране  ових улица, прелази Ђетињу  преко моста, ка Аутобуској станици и  излази  на  раскрсницу улица  Хероја  Луна  са Златиборском, где  затвара  круг.

4. Мeснa зajeдницa Росуље

Пoдручje Мeснe зajeдницe Росуље обухвата: : граница ове  месне  заједнице  полази  од  раскрснице улица Страхињића  бана и Димитрија Туцовића (код Робне куће)  и иде  Улицом  Димитрија Туцовића  ка  западу, обухватајући њену  десну  страну до краја. Затим наставља  десном  страном Улице Ужичке  републике   до Коштичке  улице, продужава  Коштичком  потоком, обухватајући  ове улице (Ужичке  републике,  десну  страну до Коштичке  и Коштичку), до  границе  грађевинског  реона, продужава  границом  грађевинског  реона  до  западне  границе  Месне  заједнице  Центар и  даље  наставља  овом  границом до  раскрснице   улица  Страхињића  Бана и  Д.Туцовића, где  затвара  круг.

5. Мeснa зajeдницa Теразије

Пoдручje Мeснe зajeдницe Теразије обухвата: граница  ове месне  заједнице  полази од  раскрснице  улица  Страхињића  Бана и Димитрија Туцовића, иде  делом  западне  границе  Месне  заједнице Центар  до  Улице  хероја Луна, наставља овом  улицом до  хидроелектране “Под градом“ на  реци Ђетињи, затим даље  наставља Шарганском улицом (обухвата непарне  бројеве) до  раскрснице  Улице  Радничког  батаљона  до  границе  Месне  заједнице  Буар, иде  даље  овом  границом до Коштичке  улице, одакле наставља  западном и јужном    границом  Месне  заједнице  Росуље, до  раскрснице  улица Срахињића  Бана   и  Димитрија Туцовића,  где  затвара  круг.

6. Мeснa зajeдницa Турица

Пoдручje Мeснe зajeдницe Турица обухвата:  граница  ове  месне  заједнице  полази  од  тачке  где  пут  Ужице – Бајина Башта пресеца  границу  насељених  места  Волујац и Буар,  наставља путем Бајина Башта – Ужице  до југозападне  границе  Месне  заједнице Теразије   и наставља   овом  границом до  старе хидроцентрале  на  реци  Ђетињи, даље иде  железничком пругом  Београд-Бар,  до  железничког  моста  код мале  бране  на  реци Ђетињи, наставља  реком  Ђетињом  до границе  месне  заједнице  Стапари, затим наставља источном  границом  Месне  заједнице Стапари и Месне  заједнице Волујац  до пута  Ужице – Бајина Башта, где  затвара  круг.

7. Мeснa зajeдницa Крчагово

Пoдручje Мeснe зajeдницe Крчагово обухвата: насеље  Крчагово и  граничи  се  са  западне  стране месним  заједницама Липа и Царина, а  са источне стране  са градском општином Севојно, обухватајући Аду, Орловац  и  Врела.

8. Мeснa зajeдницa Буар

Пoдручje Мeснe зajeдницe Буар обухвата подручје насељеног места Буар (изузев дела подручја које обухвата Месна заједница Турица).

9. Мeснa зajeдницa Дубоко

Пoдручje Мeснe зajeдницe  Дубоко обухвата  подручје насељеног места Дубоко.

10. Мeснa зajeдницa Љубање

Пoдручje Мeснe зajeдницe Љубање обухвата подручје насељених места Љубање и Збојштица.

11. Мeснa зajeдницa Крвавци

Пoдручje Мeснe зajeдницe Крвавци обухвата подручје насељеног места Крвавци, Поточање и Потпеће.

12. Мeснa зajeдницa Горјани

Пoдручje Мeснe зajeдницe Горјани обухвата подручје насељеног места Горјани.

13. Мeснa зajeдницa Злакуса

Пoдручje Мeснe зajeдницe Злакуса обухвата подручје насељеног места Злакуса.

14. Мeснa зajeдницa Каран

Пoдручje Мeснe зajeдницe Каран обухвата подручје насељених места Каран и Лелићи.

15. Мeснa зajeдницa Трнава

Пoдручje Мeснe зajeдницe Тнава  обухвата  подручје насељеног места Трнава.

16. Мeснa зajeдницa Рибашевина

Пoдручje Мeснe зajeдницe Рибашевина обухвата подручје насељених места Рибашевина и Губин До.

17. Мeснa зajeдницa  Гостиница

Пoдручje Мeснe зajeдницe Гостиница обухвата подручје насељеног места Гостиница.

18. Мeснa зajeдницa Луново Село

Пoдручje Мeснe зajeдницe Луново Село обухвата подручје насељених места Бјелотићи, Добро До, Каменица и Пониковица.

19. Мeснa зajeдницa Качер

Пoдручje Мeснe зajeдницe Качер  обухвата  подручје насељених места Дријетањ и Качер, осим делова који чине Месну заједницу Бела Земља.

20. Мeснa зajeдницa Биоска

Пoдручje Мeснe зajeдницe Биоска обухвата подручје насељених места Биоска, Пеар и Кесеровина.

21. Мeснa зajeдницa Стапари

Пoдручje Мeснe зajeдницe Стапари обухвата подручје насељеног места Стапари.

22. Мeснa зajeдницa Врутци

Пoдручje Мeснe зajeдницe Врутци обухвата подручје насељеног места Врутци.

23. Мeснa зajeдницa Волујац

Пoдручje Мeснe зajeдницe Волујац обухвата подручје насељеног места Волујац.

24. Мeснa зajeдницa Кремна

Пoдручje Мeснe зajeдницe Кремна обухвата подручје насељених места Кремна, Шарган, Витаси, Радуша и Стрмац.

25. Мeснa зajeдницa Мокра Гора

Пoдручje Мeснe зajeдницe Мокра Гора обухвата подручје насељених места Мокра Гора, Котроман, Кршање и Пањак.

26. Мeснa зajeдницa Равни

Пoдручje Мeснe зajeдницe Равни обухвата подручје насељеног места Равни са засеоком Колишевица.

27. Мeснa зajeдницa Дрежник

Пoдручje Мeснe зajeдницe Дрежник обухвата подручје насељеног места Дрежник.

28. Мeснa зajeдницa Никојевићи

Пoдручje Мeснe зajeдницe Никојевићи обухвата подручје насељеног места Никојевићи.

29.  Месна заједница Скржути

Пoдручje Мeснe зajeдницe Скржути обухвата подручје насељеног места Скржути, са засеоком Вране а без засеока Колишевица.

30. Месна заједница Бела Земља

                ПодручјеМесне заједнице Бела Земља обухвата: подручје  дела  насељеног места  Дријетањ  и  дела насељеног   места Качер  и то у границама:

                од југозападне  стране иде  границом катастарских парцела у КО Качер: западном  страном почев  од јавног пута  број  1666/1, западном  страном кат. парц. број  1373/2, 1373/1, јужном  страном 1373/1, 1372/3, источном  страном  1372/4, затим  северном  страном катастарске парцеле  1376/12 1485/3, 1485/2, затим  на  север  западном  страном кат. прц. бр.  1494, затим  северном  страном кат. парц. бр. 1498, западном  страном   кат. парц. бр.  1490/1, 1490/4, 1489, северном  страном  кат. парц. бр.  1492, 1491, затим  на  север  северозападно  1495, северном  страном кат. парцеле  бр.  1486/2, затим  граница  се протеже  ка  северу западном  страном кат. парц. бр.  1470/1, 1470/3, 1470/4, па окреће  на  запад  јужном  страном кат. парцеле  1472, па иде на  север  западном  страном кат. парцеле  1472, 1473, 1474, 1475, до сеоског пута  број  101  и иде путем ка истоку до кат. парцеле  број  1507, која  се  граничи  са КО Дријетањ. Затим граница иде на  север   и  то: западном  страном кат. парц. број  1397 КО  Дријетањ  до сеоског пута  број  1496 па  путем иде поред ат. парц. бр.  1392, затим  на  запад  сеоским  путем  број  1496,  до кат. парцеле  број  1008/2 , западном  страном парцеле  1008/2, затим  западном  страном парцеле  1010/1, затим  северном  страном  парцеле  1010/1 и 1011/1, па  даље  западном  страном  1012/3 до катастарских парцела  1013/2, 1014, 1015/2, 1016, 1015/1, 1020 до  сеоског пута  број  1498  и окреће  према истоку  до  западног  дела катастарских парцела  1023/1, 1024/1 поред  резервоара  западном  страном катастарске парцеле  број  1024/2 до сеоског  пута  1497, па прелази  на  другу  страну пута испод гробља тј. северном  страном кат. парц. бр.  1122, 1123, 1124/4, 1157/2, 1157/1, 1158/5, 1158/1, затим  граница иде на  север, западном  страном кат. парц. бр.  1153/8, 1153/1, 1153/3 па  окреће  ка истоку  северном  страном кат. парцеле  бр. 1153/3, 1153/4, 1153/5, 1153/9, па окреће  према југу и то: источном  страном кат. парцеле  број  1153/9, 1153/2. Затим  ка истоку  северном   страном  кат. парц. бр. 1152/1, 1151 до сеоског пута  број  1501, затим путем број  1501 на  север  до северозападног дела кат. парцеле  број  1186, па према  североистоку и  то: северозападном  страном кат. парцеле  број  1186, 1199, 1200/1, 1200/2, па на  запад југозападном  страном  кат. парцеле  број  145/1, онда јужном  страном кат. парц. број  146/1, правац  се  протеже  ка  северу  западном  страном кат. парц. бр. 146/1 па окреће  на исток  северном  страном  146/1, где постоји службени  пут који је у  саставу кат.парц. број  146/1, затим прелази  на  сеоски  пут   143  и  долази до  старог пута  испод „Анкине кафане“ број  пута  1504, па окреће   старим путем до кат. парц. број  134/2  и то  северним делом  134/2  и 133/2, затим  води источном  страном кат. парц. број  133/2  део старог  асфалтног пута па иде  на исток старим путем до кат. парц. број  117/2, 117/3, затим иде  линијом   стари  пут  до  границе  КО  Дријетањ  са МЗ „Центар“ односно  КО Ужице. У  састав  улазе  граничне  парцеле које одвајају КО Дријетањ  и Ужице  и  то  до границе  са МЗ  Центар, и  све  надоле  према истоку  по  тромеђи између  КО Дријетањ, Ужице  и  Љубање  а  што  се  налази  на  источном   делу  КО Дријетањ  до кат. парцеле  број  1506 КО  Дријетањ, линија  се протеже  ка југозападу између  КО Дријетањ и Љубање, тако да  на овом делу  све катастарске  парцеле које  се граниче  са  КО Љубање улазе у састав  МЗ Бела  Земља, и  долазе  до  сеоског пута  број 2072/1, затим иде према југозападу  поред  јужног  дела кат. парц. број 2086, 2072/2, па поред  старог пута  број  1504  до границе  КО  Мачкат, Љубање, Дријетањ и Качер  где линија  пресеца  стари пут, на  север  и  иде  до границе са КО Мачкат  и Качер, старим путем  према  Секулића кафани  где  се  завршава.

Образовање, односно укидање или промена подручја месне заједнице

Члан 10.

                Поступак за образовање, односно укидање или промену подручја месне заједнице покреће се на образложени предлог најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, најмање једна трећина одборника или Градско веће.

                Број бирача из става 1. овог члана се утврђује у односу на број бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине града.

                Нова месна заједница се може образовати спајањем две или више постојећих месних заједница или издвајањем дела подручја из једне или више постојећих месних заједница у нову месну заједницу.

                Месна заједница се може укинути и њено подручје припојити једној или више постојећих месних заједница.

                Променом подручја месне заједнице сматра се и измена граница подручја уколико се извршеном изменом део подручја једне месне заједнице припаја подручју друге месне заједнице.

                Предлог  из става 1. овог члана подноси се Скупштини града, а ако су предлагачи бирачи, односно једна трећина одборника, предлог се упућује Градском већу, на мишљење.

Саветодавни  референдум

Члан 11.

                Ако сматра да је предлог из члана 10. став 1. ове одлуке оправдан, Скупштина града расписује саветодавни референдум за део територије града на који се предлог из члана 10. ове одлуке односи, у року од 30 дана од дана усвајања предлога.

                Саветодавни референдум се расписује ради прибављања мишљења грађана о поднетом предлогу.

На саветодавном референдуму грађани који имају бирачко право и пребивалиште на подручју за које је расписан саветодавни референдум изјашњавају  се да ли су “за“ или “против“ предлога који се предлаже.

У одлуци о расписивању саветодавног референдума, Скупштина града ће одредити и органе за спровођење и утврђивање резултата референдума.

                Сматра се да су грађани подржали предлог за образовање, односно укидање или промену подручја месне заједнице, ако се за предлог изјаснила већина од оних који су гласали.

Приликом утврђивања предлога одлуке којом се образује, односно укида или мења подручје месне заједнице, Градско веће ће водити рачуна о резултатима спроведеног саветодавног референдума.     

Одлуку из става 6. овог члана Скупштина града доноси већином гласова од укупног броја одборника.

II ЈАВНОСТ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Јавност рада

Члан 12.

Рад органа месне заједнице је јаван.

           Јавност рада по правилу обезбеђује се:

издавањем  билтена, информатора, преко средстава јавног информисања, презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације;

– организовањем јавних расправа и јавних слушања у складу са законом, Статутом града, одлукама органа Града и овом одлуком;

– и на други начин утврђен статутом  и актима савета месне заједнице.

У месним заједницама основаним за више села, савет месне заједнице је дужан да обезбеди постављање огласне табле у сваком од села.

Обавештавање путем интернет презентације и друштвених мрежа

Члан 13.

У циљу  остваривања  права  грађана на истинито, потпуно и благовремено обавештавање  грађана  по питањима од значаја за грађане месне заједнице, месна заједница може да отвори званичну интернет презентацију на којој ће објављивати  информације, одлуке, извештаје  и друге акте месне заједнице, као и  вести  од значаја за грађане са тог подручја. 

Обавештења и вести из става 1. овог члана, могу се реализовати и путем друштвених мрежа.

Званичне интернет презентације и странице на друштвеним мрежама, месна заједница може отварати уз сагласност градске управе, која се стара о објављивању информација и обавештења из става 1. и 2. овог члана.

III САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Савет месне заједнице

Члан 14.

                Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне заједнице.

Надлежност савета месне заједнице

Члан 15.

                Савет месне заједнице:

                1) доноси статут месне заједнице, уз сагласност Градског већа;

                2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице;

                4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице;

                5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне заједнице, а нарочито:

– у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице,

                – у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији месне заједнице,

                – у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса,

                – сарађује са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа и основних школа, социјално збрињавање старих лица и деце,

                –  заштите и унапређење животне средине,

                –  уређење и одржавање насеља и зелених површина,

                –  стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,

                –  снабдевање и заштиту потрошача,

                – радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката на подручју месне заједнице,

                –  развој пољопривреде на подручју месне заједнице,

                6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине;

                7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама по питањима која су од интереса за грађане месне заједнице;

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи закључке зборова грађана;

                9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице;

                10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних непогада и другим ванредним ситуацијама у циљу отклањања и ублажавања последица;

                11) сарађује са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању услова за здравствену и ветеринарску заштиту;

                12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју;

                13) констатује престанак мандата члану савета месне заједнице коме је престао мандат у случајевима из члана 65. став 1. тачка 2. до 6. ове oдлуке и покреће иницијативу за избор новог члана савета месне заједнице;

14) доноси Пословник о свом раду;

                15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом Града, актом о оснивању месне заједнице или другим градским прописима.

Поверавање појединих изворних послова месним заједницама

Члан 16.

Одлуком Скупштине Града, у складу са законом, може се појединим или свим месним заједницама поверити вршење одређених послова из надлежности Града, уз обезбеђивање за то потребних средстава и услова.

При поверавању послова полази се од чињенице да ли су ти послови од непосредног и свакодневног значаја за живот становника те месне заједнице.

Број чланова Савета месне заједнице

Члан 17.

Савет месне заједнице може имати најмање 5, а највише 15 чланова.

Број чланова Савета утврђује се Статутом месне заједнице при чему се води рачуна о броју бирача месне заједнице.

                Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године.

Територијални принцип

Члан 18.

Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу.

У сеоским месним заједницама које су састављене од више села, односно засеокастатутом месне заједнице се одређује број чланова савета за свако село односно засеок.

У градским месним заједницама број чланова савета се одређује за свако бирачко место.

Приликом одређивања број чланова савета по селу односно засеоку, односно бирачком месту(у даљем тексту: део месне заједнице), води се рачуна о броју бирача са тог дела месне заједнице.

Избор чланова савета месне заједнице врши се тако што се утврђује изборна листа кандидата по деловима за сваку месну заједницу као изборну јединицу.

Расписивање избора

Члан 19.

                Изборе за савет месне заједнице расписује председник Скупштине града.

                Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног гласања на основу општег и једнаког изборног права, у складу са статутом месне заједнице и овом одлуком.

                Сваки пословно способан грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице који је навршио 18 година живота,  има право да бира и да буде биран у савет месне заједнице.

За члана савета месне заједнице, може бити изабран грађанин са бирачким правом који има пребивалиште на територији месне заједнице, у којој је предложен за члана савета месне заједнице и то на територији тог дела месне заједнице, за које се бира у складу са статутом.

Рокови за расписивање избора

Члан 20.

Избори за чланове савета месне заједнице морају се спровести најкасније 30 дана пре краја мандата чланова савета месне заједнице којима истиче мандат.

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи мање од 30 ни ти више од 45 дана.

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када почињу да теку рокови за вршење изборних радњи.

Одлука о расписивању избора за чланове савета месне заједнице објављује се у “Службеном листу града Ужица“ и на огласној табли месне заједнице.

Ако се избори за чланове савета месне заједнице одржавају у исто време када и избори за народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, председник Скупштине града мора прибавити сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању бирачких одбора и за изборе за савете месних заједница, пре доношења одлуке о расписивању избора из става 1. ове одлуке.

Ако се избори за чланове савета месне заједнице одржавају у исто време када и избори за одборнике Скупштине града, председник Скупштине града мора прибавити сагласност Изборне комисије града Ужица о ангажовању бирачких одбора и за изборе за савете месних заједница, пре доношења одлуке о расписивању избора из става 1. ове одлуке.

Право предлагања кандидата за члана савета месне заједнице

Члан 21.

Кандидата за члана савета месне заједнице предлажу грађани и то најмање:

  • 10грађана усеоскиммеснимзаједницама
  • 20 грађана уградскиммеснимзаједницама.

Право предлагања кандидата за члана савета месне заједнице има грађанин са бирачким правом и пребивалиштем на подручју дела месне заједнице на чијем подручју и предложени кандидат има пребивалиште, у складу са статутом месне заједнице.

Грађани би требали да приликом предлагања чланова за савете месних заједница воде рачуна о родној равноправности и предлагању кандидата мање заступљеног пола.

Грађанин може предложити само једног кандидата за члана савета месне заједнице.

Предложени кандидати дају писану изјаву о прихватању кандидатуре.

Изабрани кандидати

Члан 22.

Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова до броја чланова који се бирају са дела месне заједнице.

Ако два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова треба да буду изабрани као последњи члан савета са тог дела месне заједнице, за члана савета бира се кандидат према редоследу на изборној листи.

Принцип првенства према редоследу на изборној листи примењује се и на све остале ситуације када више кандидата има исти број гласова.

IV СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 23.

Изборе за чланове савета месне заједнице спроводе: Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ужица (У даљем тексту: Изборна комисија), бирачкакомисија и Другостепена изборна комисија.

Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и прописа донетих на основу закона, Статута Града, одредаба ове одлуке и статута месних заједница.

За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао.

Сви органи и организације Града дужни су да пружају помоћ органима за спровођење избора и да достављају податке који су им потребни за рад.

Чланови и заменицичлановаИзборнекомисије, бирачкекомисије и Другостепенеизборнекомисијенемогубитилицакојасумеђусобносродниципоправојлинијибезобзиранастепенсродства, у побочнојзакључносатрећимстепеномсродства, а у тазбинскомсродствузакључносадругимстепеномсродства, каонибрачнидругови и лицакојасу у међусобномодносуусвојиоца и усвојеника, односностараоца и штићеника.

Стручна административна и техничка помоћ

Члан 24.

Надлежна Градска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и техничку помоћ при обављању послова за потребе Изборне комисије, Другостепене изборне комисије и бирачких комисија.

Изборна комисија

Члан 25.

Изборну комисију чине председник и шест чланова које именује Скупштина Града, на предлог одборничких група у Скупштини града.

Ниједна одборничка група не може имати више од половине чланова Изборне комисије.

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина Града и који учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања.

Председник, чланови и секретар Изборне комисије имају заменике.

За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије именују се лица која морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање три година радног искуства у струци.

Чланови Изборне комисије и њихови заменици су грађани који имају бирачко право, као и пребивалиште на територији Града.

Изборна комисија именује се на период од 4 године.

Ако је Изборна комисија именована супротно члану 23. став 5. поништавају се избори за чланове савета месних заједница.

Надлежност Изборне комисије

Члан 26.

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице врши следеће послове:

1) стара се о законитости спровођења избора;

2) одређује бирачка места у складу са одлуком Изборне комисије града Ужица, с тим што се може променити само у делу који се односи на адресу бирачког места;

3)  именује  бирачке комисије и спроводи обуку председника и заменика бирачких комисија;

4) доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем тексту: Упутство);

5) доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница;

6) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора;

7) утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством;

8) проглашава кандидате;

9) утврђује изборну листу за сваку месну заједницу по деловима (у даљем тексту: изборна листа) у складу са статутом месне заједнице;

9) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје бирачким комисијама;

10) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница;

11) подноси извештај Скупштини Града о спроведеним изборима за чланове савета месних заједница.

Бирачка комисија

Члан 27.

Бирачку комисију чине председник и два члана.

Председник и чланови бирачке комисије имају заменике.

Бирачку комисију, за свако бирачко место, именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање избора.

Чланови бирачке комисије и њихови заменици могу бити само грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Града.

Чланови бирачке комисије и њихови заменици имају мандат само за расписане изборе за чланове Савета месне заједнице.

Члановима бирачких комисија и њиховим заменицима престаје чланство у бирачкој комисији кад прихвате кандидатуру за члана савета месне заједнице.

Предлагање чланова бирачке комисије

Члан 28.

Председници бирачких комисија, заменици председника, чланови и заменици чланова бирачких комисија именују се на предлог одборничких група у Скупштини Града.    

Надлежност бирачке комисије

Члан 29.

Бирачка комисија непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством и овом Одлуком.

Бирачка комисија се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања.

Ближа правила о раду бирачке комисије одређује Изборна комисија доношењем и објављивањем Упутства, у року 5 дана од дана расписивања избора за чланове савета месне заједнице.

Ограничења у именовању чланова бирачке комисије

Члан 30.

Исто лице не може истовремено да буде члан две бирачке комисије.

Ако је бирачка комисија састављена супротно одредби  члана 23. став 5. ове одлуке, бирачка комисија се распушта, а избори, односно гласање се понавља на том бирачком месту.

Заменици чланова бирачких комисија имају иста права и одговорности као и чланови које замењују.

Право гласа у бирачкој комисији има само члан, а у његовом одсуству, заменик.

Замена члана бирачке комисије

Члан 31.

            Замену члана бирачке комисије врши Изборна комисија најкасније 48 часова пре дана одржавања избора, на предлог овлашћеног предлагача.

Приликом именовања и замене чланова бирачке комисије, Изборна комисија ће по службеној дужности водити рачуна о ограничењима из члана 23. став 5. oве одлуке.

Члан 32.

Ако се избори за чланове савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори за народне посланике, односно избори за председника Републике Србије или за одборнике Скупштине града, за именовање чланова бирачких комисија не примењују се члан 26.став 1. тачка 3. и чланови 27. – 31. ове одлуке.

Другостепена изборна комисија

Члан 33.

Другостепена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решење Изборне комисије.

Решења Другостепене комисије су коначна.

Другостепену изборну комисију образује Скупштина града.

У погледу предлагања чланова Другостепене изборне комисије, примењују се одредбе ове Одлуке које се односе на Изборну комисију.

Другостепена изборна комисија се образује истовремено када и Изборна комисија.

Ако је Другостепена изборна комисија именована супротно члану 23. став 5. поништавају се избори за чланове савета месних заједница.

Рад Другостепене изборне комисије

Члан 34.

Другостeпену изборну комисију чине председник и четири члана.

Другостепена изборна комисија има секретара кога именује Скупштина града и који учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања.

Другостпена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова.

Председник, најмање један члан и секретар Другостепене изборне комисије морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање пет година радног искуства у струци.

Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар, именују се на период од 4 године и могу да буду поново именовани.

V ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА

Рок за подношење пријаве кандидата

Члан 35.

           Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања избора за чланове савета месне заједнице.

Образац пријаве кандидата

Члан 36.

           Кандидат за члана савета месне заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу који садржи  име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адресу становања и потпис кандидата.

           Уз пријаву се подноси изјава бирача која садржи име и презиме бирача, ЈМБГ, пребивалиште, адресу становања и потпис бирача да подржава предлог кандидата за члана Савета месне заједнице.

           Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз пријаву из става 1. овог члана подноси и: потврду о бирачком праву и потврду о пребивалишту.

Образац за подношење предлога пријаве кандидата прописује Изборна комисија Упутством.

Недостаци у пријави кандидата

Члан 37.

           Када Изборна комисија утврди да пријава кандидата није поднета благовремено, донеће одлуку о одбацивању пријаве.

           Када Изборна комисија утврди да пријава кандидата није потпуна односно садржи недостатке који онемогућују његово проглашење, донеће у року од 24 часа од пријема пријаве кандидата, закључак којим се подносиоцу пријаве налаже да најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка, отклони те недостатке. У закључку се подносиоцу пријаве указује на начин отклањања недостатака.

           Када Изборна комисија утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року, донеће у наредних 48 часова одлуку о одбијању проглашења кандидата.

Проглашење кандидата

Члан 38.

           Изборна комисија проглашава кандидата одмах по пријему пријаве, а најкасније у року од 24 часа од пријема потпуне пријаве.

           Решење о проглашењу кандидата из става 1. овог члана Изборна комисија доставља кандидату без одлагања.

           Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања изборне листе кандидата за члана Савета месне заједнице.

Обустављање поступка избора

Члан 39.

           У случају да се у једном или више делова месне заједнице за изборе за чланове савета месне заједнице пријави мање кандидата од броја чланова савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси решење о обустављању поступка избора чланова за савет те месне заједнице.

           Када протекне рок за изјављивање приговора на решење о обустављању поступка из става 1. овог члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине Града, који је дужан да у року од 30 дана од дана пријема обавештења распише изборе у тој месној заједници.

VI ИЗБОРНА ЛИСТА

Садржина изборне листе

Члан 40.

            Изборна листа за избор чланова савета месне заједнице, садржи све проглашене кандидате, са личним именима и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту, по деловима са назнаком о ком делу месне заједнице се ради, у складу са статутом месне заједнице.

           Редослед делова месне заједнице на изборној листи утврђује се према статуту месне заједнице.

            Редослед кандидата за део месне заједнице на изборној листи утврђује се према редоследу њиховог проглашавања.

Изборна комисија утврђује изборну листу за чланове савета месне заједнице и објављује у “Службеном листу града Ужица“, најкасније 10 дана пре дана одржавања избора.

            Изборна комисија је дужна да изборну листу објави и на огласној табли месне заједнице и на званичној интернет презентацији Града.

VII БИРАЧКА МЕСТА

Надлежност за одређивање бирачких места

Члан 41.

            Изборна комисија одређује и оглашава у “Службеном листу града Ужица“ и на огласној табли месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на изборима, најкасније 20 дана пре дана одржавања избора.

            Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са надлежном градском управом.

Ако се избори за чланове савета месне заједнице одржавају у исто време када и избори за народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, избори за чланове савета месне заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила Републичка изборна комисија у складу са сагласношћу из члана 20. став 5. ове одлуке.

Ако се избори за чланове савета месне заједнице одржавају у исто време када и избори за одборнике Скупштине града, избори за чланове савета месне заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила Изборна комисија града Ужица, у складу са сагласношћу из ове одлуке.

Начин одређивања бирачких места

Члан 42.

             За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса бирачког места и подручје са којег гласају бирачи на том бирачком месту.

            За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини Града, а само изузетно и просторије у приватној својини.

            Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана савета месне заједнице или члана његове породице.

            Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде приступачно особама са инвалидитетом.

Гласање бирача

Члан 43.

                На изборима за члана савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут.

                Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата по делу месне заједнице и то највише до броја кандидата који се бирају са тог дела месне заједнице.

VIII БИРАЧКИ СПИСКОВИ

Упис и промене у бирачком списку

Члан 44.

            Градска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис бирача који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све до његовог закључења, односно најкасније 15 дана пре дана одржавања избора.

                Ако се избори кооординирано спроводе са другим изборима, примењују се рокови за закључење бирачког списка предвиђени за изборе који се спроводе.

Утврђивање и објављивање коначног броја бирача

Члан 45.

            Изборна комисија утврђује и објављује у “Службеном листу града Ужица“ коначан број бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким местима у месној заједници.

IX ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА

Члан 46.

           Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког места на коме бирач гласа, врши надлежна градска управа достављањем обавештења поштом  најкасније пет дана пре дана одржавања избора у месној заједници.

X ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ

Обезбеђивање изборног материјала

Члан 47.

            Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна комисија и надлежна градска управа за сваку бирачку комисију, у складу са Упутством.

Употреба језика и писама

Члан 48.

          Акта која се доносе у изборном процесу штампају се на српском језику, ћириличким писмом.

XI УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

Утврђивањерезултатаизборапомеснимзаједницама

Члан 49.

                Попријемуизборногматеријаласабирачкихместа, Изборнакомисија у рокуод 5 односно 7 данаодзатварањабирачкихместаакосеспроводекоординираниизбори, доносирешење о резултатимаизборазасвакумеснузаједницу.

                Резултатиизборасеобјављују у „СлужбеномлистуградаУжица“, названичнојинтернетпрезентацијиГрада и наогласнојтаблимеснезаједнице.

XII ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА И ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА

Случајеви и рокови понављања гласања за члана савета месне заједнице

Члан 50.

                Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, бирачка комисија се распушта и именује нова, а гласање се на том бирачком месту понавља.

                Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том бирачком месту.

                Гласање се може поновити и за део месне заједнице, ако на том делу није изгласан довољан број чланова у складу са статутом месне заједнице.

                У случајевима из става 1. и 2. овог члана, гласање се понавља у року од седам дана од дана одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.

                У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног гласања.

Право на заштиту изборног права

Члан 51.

                Сваки бирач и кандидат за члана савета месне заједнице има право на заштиту изборног права, по поступку утврђеном овом одлуком.

Приговор Изборној комисији

Члан 52.

                Бирач и кандидат за члана савета месне заједнице, има право да поднесе приговор Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и објављивања резултата избора.

                Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донето решење, односно извршена радња или учињен пропуст.

Рок за одлучивање по приговору

Члан 53.

                Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га подносиоцу приговора.

                Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће решење или радњу.

Приговор против решења Изборне комисије

Члан 54.

                Против одлуке Изборне комисије из члана 56. ове одлуке, може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији у року од 24 часа од достављања решења.

                Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније у року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање.

                Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору  најкасније у року од 48 часова од дана пријема приговора са списима.

Решење Другостепене изборне комисије

Члан 55.

                Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће решење или радњу у поступку предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана савета месне заједнице или ће поништити избор члана савета месне заједнице.

                Када нађе да оспорено решење треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својим решењем мериторно решити изборни спор или вратити Изборној комисији на поновно одлучивање.

Решење Другостепене изборне комисије којим мериторно одлучује у свему замењује поништени акт.

                Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана савета месне заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у року од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку утврђеним овом одлуком за спровођење избора.

                Поновне изборе расписује Изборна комисија.

                Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе.

                У случају понављања избора, коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног гласања, у року од 5 дана од дана спровођења поновљених избора.

XIII НАДГЛЕДАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА

Домаћи и страни посматрачи

Члан 56.

            Заинтересована регистрована удружења чији се циљеви остварују у области заштите људских и мањинских права, као и заинтересоване међународне и стране организације и удружења којa желе да прате рад органа за спровођење избора, подносе пријаву Изборној комисији најкасније пет дана пре дана одржавања избора, на обрасцу који прописује Изборна комисија.

             За праћење рада органа за спровођење избора организације и удружења из става 1. могу да пријаве највише два посматрача.

Овлашћење и акредитације посматрача

Члан 57.

            На основу констатације о испуњености услова за праћење органа за спровођење избора, Изборна комисија подносиоцу пријаве издаје одговарајуће овлашћење.

           Трошкове праћења рада органа за спровођење избора сносе подносиоци пријаве чији посматрачи прате изборе.

XIV СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 58.

           Средства за спровођење избора финансирају из буџета Града и користе се за:

           – набавку, штампање и превођење изборног материјала,

           – накнаде за рад чланова Изборне комисије,

           – накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије

           – накнаде за рад чланова бирачких комисија,

            – накнаде за рад запосленима у градским управама који су ангажовани на обављању послова спровођења избора за чланове савета месне заједнице,

           – набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала,

           – превозничке, ПТТ и друге услуге.

           Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, односно Другостепене изборне комисије за накнаду из става 1. алинеја 3. овог члана.

XV КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Конституисање Савета месне заједнице

Члан 59.

                Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата избора.

Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице

Члан 60.

                Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник савета месне заједнице у претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања коначних резултата избора, а ако он то не учини у прописаном року, седницу сазива најстарији новоизабрани члан савета.

                Конститутивном седницом председава најстарији члан савета месне заједнице.

                Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова савета месне заједнице.

                Председника и заменика председника савета месне заједнице бира савет из реда својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице.

Примопредаја дужности

Члан 61.

                Председник савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој форми изврши примопредају пописа средстава са свим правима и обавезама месне заједнице на дан примопредаје новоизабраном председнику у року од 15 дана од дана ступања на дужност.

Ангажовање чланова Савета месне заједнице

Члан 62.

                Ангажовање председника, заменика председника и чланова савета, као и чланова других органа месне заједнице не подразумева стварање додатних финансијских обавеза месној заједници.

Распуштање Савета месне заједнице

Члан 63.

                Савет месне заједнице може се распустити ако:

                1) не заседа дуже од три месеца;

                2) не изабере председника савета у року од месец  дана од дана утврђивања коначних резултата избора за чланове савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке;

                3) не донесе финансијски план у року одређеном одлукама Града.

                Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина града на предлог Градског већа које врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице.

                Председник  Скупштине  града, расписује изборе за савет месне заједнице, у року од 15 дана од ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи мање од 30 ни више од 45 дана.

Повереник

Члан 64.

                До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне заједнице обавља повереник кога именује Скупштина града, истовремено са доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице из члана 63. став 2. ове oдлуке.

XVI ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Престанак мандата члану савета месне заједнице

Члан 65.

                Члану савета месне заједнице престаје мандат пре истека времена на које је изабран:

1) доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице;

2) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци;

3) ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности;

4) ако му престане пребивалиште на територији месне заједнице;

5) ако наступи смрт члана савета месне заједнице;

6) подношењем оставке;

Оставка члана савета месне заједнице

Члан 66.

                Члан савета месне заједнице може поднети оставку усмено на седници савета, а између две седнице подноси је у форми писане изјаве.

                После подношења оставке, савет месне заједнице без одлагања, на самој седници (усмена оставка) или на првој наредној седници (писана оставка)  констатује да је члану савета престао мандат и о томе, као и о другим разлозима за престанак мандата из члана 65. став 1. тачке 2) до 5 ) ове одлуке одмах обавештава председника Скупштине града.

                Ако најмање 1/3 чланова савета месне заједнице престане мандат наступањем случаја из члана 65. став 1. тачка 2) до 6) ове одлуке, председник Скупштине града расписује изборе за недостајући број чланова савета, у року од 15 дана од пријема последњег обавештења из става 2. овог члана, на основу кога је мандат престао најмање 1/3 чланова.

XVII СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 67.

                Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела, а у циљу припреме, разматрања и решавања питања из надлежности месне заједнице.

                Статутом месне заједнице утврђује се број и структура чланова, надлежност, мандат, као и друга питања од значаја за њихов рад.

XVIII СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Финансирање месне заједнице

Члан 68.

Средства за рад месне заједнице, распоређују се финансијским планом а обезбеђују се из:

  1. БуџетаГрада;
  2. Сред­ставако­јагра­ђа­ниобез­бе­ђу­јуса­мо­до­при­но­сом;
  3. Донација и поклона;
  4. приходакојемесназаједницаостварисвојомактивношћу;
  5. другихсредставазарадмеснезаједницепрописанихзаконом.

Средства која Град преноси месној заједници обезбеђују се у буџету Града посебно за сваку месну заједницу, по наменама:

– средства за рад органа месне заједнице за текуће трошкове;

– средства за обављање послова који су поверени месној заједници;

– средства за суфинансирање програма самодоприноса, који је уведен за подручје или део подручја месне заједнице;

– средства за суфинансирање програма изградње комуналне инфраструктуре у коме грађани учествују са најмање 33%  средстава, а за јавну расвету са најмање 50% средстава;

Финансијски план и завршни рачун

Члан 69.

                Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Града.

                У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне заједнице.

                Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања одлуке о буџету Града уз сагласност Градског већа.

                Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку калeндарске године.

                Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на званичној интернет презентацији Града и месне заједнице.

                Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник савета месне заједнице.

Извештај о раду месне заједнице

Члан 70.

                Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће године, достави Градском већу извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је пренео Град.

                Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше надлежна градска управа, као и буџетска инспекција Града.

Захтев за обезбеђење финансијских средства

Члан 71.

                На захтев Градског већа или другог надлежног органа Града, савет месне заједнице је дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев за обезбеђење финансијских средства за наредну годину у роковима које одреди надлежна градска управа, у поступку припреме Одлуке о буџету за наредну годину.

XIX САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И  ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Сарадња са другим месним заједницама

Члан 72.

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим месним заједницама на територији исте или друге општине или града.

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси савет месне заједнице уз претходну сагласност Градског већа.

Сарадња са Градом и институцијама Града

Члан 73.

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Градом и органима Града, јавним и другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са територије Града.

Сарадња са удружењима

Члан 74.

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним и другим организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана.

XX НАДЗОР НАД РАДОМ И АКТИМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице

Члан 75.

                Градско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или законом.        

                Градоначелник је дужан  да обустави од извршења општи акт месне заједнице за који сматра да није сагласан са Уставом или законом, решењем које ступа на снагу објављивањем у „Службеном листу града Ужица“ .

                Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Градско веће у року од пет дана од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта.

Указивање савету месне заједнице на предузимање одговарајућих мера

Члан 76.

                Када Градско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са статутом, актом о оснивању месне заједнице или другим градским прописом, указаће на то савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера.

                Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана, градоначелник ће поништити општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу објављивањем у „Службеном листу града Ужица“.

                Градско веће, предлаже градоначелнику обустављање финансирања активности месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са финансијским планом месне заједнице, одлуком о буџету или законом.

XXI ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА ГРАДСКИХ УПРАВА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ И ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Организовање рада градских управа у месној заједници

Члан 77.

Надлежне градске управе пружају помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова.

За обављање одређених послова из надлежности градских управа, посебно у вези са остваривањем права грађана, може се организовати рад  управе у месним заједницама, образовањем канцеларије градске управе.

                Послове из става 1. овог члана, начин и место њиховог вршења одређује градоначелник на предлог начелника градских управа.

Секретар месне заједнице

Члан 78.

                Административно – техничке послове односно послове секретара месне заједнице, у једној или више месних заједница, обавља радник градске управе, распоређен на обављању послова у канцеларији градске управе.

                Секретар прима и заводи пошту и представке, захтеве, предлоге и дописе грађана или организација и чува документацију у архиви месне заједнице.

                 Секретар задужује печат месне заједнице.

XXII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Правни континуитет месних заједница

Члан 79.

Месне заједнице основане у складу са Одлуком о месној самоуправи („Службени лист града Ужица“ број 2/06- пречишћен текст) настављају са радом и дужне су да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке ускладе своје статуте са Статутом града и овом Одлуком.

Спровођење нових избора за свете месних заједница

Члан 80.

Наредни избори за савете месних заједница спровешће се у складу са одредбама ове одлуке.

Престанак важења Одлуке о месним заједницама

Члан 81.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о месној самоуправи („Службени лист града Ужица“ број 2/06-пречишћен текст).

Ступање на снагу

Члан 82.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“.

                                                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                Бранислав Митровић

    ____________________________

Ова вест је објављена Некатегоризовано. Букмаркујте линк.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *