Mесна заједница "Царина"

+menu-

Записник са IX седнице Савета Mесне заједнице „Царина“

Објављено 18. јуна 2015. 14:46 од стране корисника MZ Carina Коментар

 

Седница је заказана за среду 17.06.2015 године, са почетком у 18:00 часова у сали Месне заједнице “Царина”. Чланови Савета су материјал за седницу добили благовремено поштанским путем.

Седници присуствују: Председница Савета Светлана Савић, заменик Председника Савета Бралушић Марјан и чланови Савета: Миловић Миливоје, Илић Слободан, Драган Вукашиновић, Јокић Владица и Николић Љубан. Изостанак са седнице су оправдали: Марија Ковачевић (јака прехлада), Симовић Бранко (службено одсутан), Јанковић Сања, Ђурић Петар и Јечменица Драгана.

Седници присуствују и грађани из улица Олге Ђуровић, Ерске и Колубарске. Седницу је у 18:00 часова отворила Председница Савета, поздравила присутне чланове Савета и грађане, констатовала да постоји кворум за пуноважно одлучивање и предложила следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.

 2. Доношење Одлуке о усмеравању средстава из удруживања за 2015 годину:

  (Предлози за које су стигли предмери и предрачуни радова и у којима је до данас, по тврдњама грађана обезбеђено обавезно учешће у финансирању. Укупна вредност планираних инвестиција М.З. “Царина” у текућој години износи 1.150.000,оо динара), утрошено за асфалтирање два крака Колубарске улице 715.680,оо динара (грађани учествују 33%), преостаје за удруживање 434.420,оо динара.-Изградња потпорног зида у Војвођанској улици број:118. Оријентациона вредност набавке и транспорта 13м3 бетона износи око 130.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове.

  -Изградња потпорног зида у Ратарској улици број: 37. Оријентациона вредност набавке и транспорта 10м3 бетона износи око 95.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове.

  -Изградња бетонског ригола у Царинској улици, код броја: 42. Оријентациона вредност набавке и транспорта 4м3 бетона износи око 38.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове.

  -Изградња потпорног зида у улици Краља Милутина 12. Оријентациона вредност набавке и транспорта 5м3 бетона је око 45.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове.

  -Изградња потпорног зида у улици Олге Ђуровић 89/1. Оријентациона вредност набавке и транспорта 12м3 бетона износи око 110.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове.

 3. Доношење Одлуке о одустајању од изградње крака улице Олге Ђуровић, у вези извођења радова на асфалтирању улице у дужини од 60 метара. (Разлог одустајање једног броја уговарача од изградње и финансијски услови.)

  На основу проведеног тендера ЈП “Дирекција за изградњу” закључени су уговори о финансирању два крака Колубарске улице и крака улице Олге Ђуровић. Укупна вредност инвестиције износи 922.080,оо динара. Обавезе Месне заједнице за изградњу крака улице Олге Ђуровић износе 206.400,оо динара) грађани учествују у изградњи са 33% укупних средстава.

 4. Текућа питања

  IMG_20150617_180414

Председница Савета је дневни ред iзнела на одлучивање и он је без допуна једногласно усвојен.

Потом се прешло на рад и одлучивање по тачкама дневног реда:

 По првој тачки дневног реда: Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице. Није било дискутаната, записник је изнет на одлучивање и једногласно је усвојен.

 По другој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о усмеравању средстава из удруживања за 2015 годину:

(Предлози за које су стигли предмери и предрачуни радова и у којима је до данас, по тврдњама грађана обезбеђено обавезно учешће у финансирању.

Укупна вредност планираних инвестиција М.З. “Царина” у текућој години износи 1.150.000,оо динара), утрошено за асфалтирање два крака Колубарске улице 715.680,оо динара (грађани учествују 33%), преостаје за удруживање 434.420,оо динара.

Изградња потпорног зида у Војвођанској улици број:118. Оријентациона вредност набавке и транспорта 13м3 бетона износи око 130.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове.

У дебати је учествовао заменик Председника Савета Марјан Бралушић који је истакао чињенице да је неопходно изградити потпорни зид у Војвођанској улици изнад некадашње фабрике “Кожа” и тиме спречити даље неконтролисано обрушавање земље. Савет је потом једногласно донео Одлуку да се средства у износу од 130.000,оо динара усмере за набавку и транспорт 13 м3 бетона уз услов да грађани о свом трошку и уз надзор Дирекције обаве све потребне радове.

 -Изградња потпорног зида у Ратарској улици број: 37. Оријентациона вредност набавке и транспорта 10м3 бетона износи око 95.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове.

Као и у претходном случају, ценећи оправдане захтеве подносиоца захтева, Савет је донео једногласну Одлуку да се средства у износу од 95.000,оо динара усмере за набавку и транспорт 10 м3 бетона за изградњу потпорног зида у Ратарској улици број: 17. Уз услов да грађани о свом трошку и уз надзор Дирекције обаве све потребне радове.

 -Изградња бетонског ригола у Царинској улици, код броја: 42. Оријентациона вредност набавке и транспорта 4м3 бетона износи око 38.000,оо динара.

Ценећи чињеницу да се изградњом поменутог ригола, спречава изливање атмосферских вода на породичне куће са доње стране коловоза у Царинској улици, Савет је једногласно донео Одлуку да се средства у износу од 38.000,оо динара определе за набавку и транспорт 4м3 бетона уз услов да грађани о свом трошку и уз стручан надзор Дирекције обаве све радове.

 -Изградња потпорног зида у улици Краља Милутина 12. Оријентациона вредност набавке и транспорта 5м3 бетона је око 45.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове. Ценећи чињеницу да би се обрушавањем поменутог зида угрозило одвијање јавног саобраћаја у делу улице Краља Милутина, Савет је једногласно донео одлуку да се средства у износу од 45.000,оо динара усмере за набавку и транспорт 5м3 бетона уз услов да грађани о свом трошку и уз надзор Дирекције обаве све потребне радове.

 -Изградња потпорног зида у улици Олге Ђуровић 89/1. Оријентациона вредност набавке и транспорта 12м3 бетона износи око 110.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове. Ценећи наводе из предрачуна Дирекције да је приоритет изградња овог потпорног зида због урушавања коловоза, као и изјаву подносиоца захтева. Савет је једногласно одлучио да се средства у износу од 110.000,оо динара определе за набавку и транспорт 12м3 бетона уз услов да грађани о свом трошку и уз надзор Дирекције обаве све потребне радове.

 По завршетку друге тачке дневног реда, прешло се на рад и одлучивање по трећој тачки дневног реда:

Доношење Одлуке о одустајању од изградње крака улице Олге Ђуровић, у вези извођења радова на асфалтирању улице у дужини од 60 метара. (Разлог одустајање једног броја уговарача од изградње и финансијски услови.)

На основу проведеног тендера ЈП “Дирекција за изградњу” закључени су уговори о финансирању два крака Колубарске улице и крака улице Олге Ђуровић. Укупна вредност инвестиције износи 922.080,оо динара. Обавезе Месне заједнице за изградњу крака улице Олге Ђуровић износе 206.400,оо динара) грађани учествују у изградњи са 33% укупних средстава.

Савет Месне заједнице је констатовао чињеницу да се грађани нису јасно и писано изјаснили да ће учествовати у изградњи како им је уз закључивање појединачних уговора предочено.

С тим у вези Савет Месне заједнице је једногласно донео Одлуку да се средства у износу о 206.400,оо динара преусмере на друге инвестиције из удруживања у току 2015 године, као и да се наручилац и извођач радова обавесте да су грађани из крака улице Олге Ђуровић одустали од радова на асфалтирању.

Према закљученим уговорима за изградњу и асфалтирање два крака Колубарске улице, укупне обавезе Месне заједнице износе 715.680,оо динара (грађани учествују 33%) а за удруживање у 2015 години, преостаје 434.420,оо динара.

Према донетим Одлукама на текућој седници за изградњу потпорних зидова у Војвођанској, Ратарској, Краља Милутина и улици Олге Ђуровић и ригола у Царинској улици утрошено је још 418.000,оо динара, тако да за удруживање преостаје још укупно 16.420,оо динара.

На крају се прешло на рад и одлучивање по последњој тачки дневног реда: Текућа питања.

По овој тачки дневног реда прво су се за реч јавили грађани из горњег дела улице Олге Ђуровић (десет домаћинстава) са захтевом да им се помогне у решавању проблема са прекидом у напајању водом из приватног водовода који датира од пре три године и изградње пута “Дабића чесма-Мала Превија”. Обзиром да је поменути путни правац је рађен из средстава НИП-а и да су грађани проблем пријавили тек годину и по дана по завршетку пута, закључак Савета је да се у контакту са ЈП Дирекција за изградњу и ЈКП “Водовод” пронађе начин да се грађанима помогне и ако се ради о приватном водоводу.

Потом је Председница Савета информисала присутне о проведеним активностима на изградњи комуналне инфраструктуре у текућој години, што су чланови Савета примили као информацију о којој није било изјашњавања.


Седница Савета је завршена у 19:45 часова.

 

Записник водио

Секретар Месне заједнице “Царина”

Драган Басуровић

 Записник са IX седнице Савета Месне заједнице „Царина“, одржане 17.06.2015. године можете погледати овде.

Ова вест је објављена вести. Букмаркујте линк.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *